1. Üldine
  1. Käesolevad kasutustingimused (Kasutustingimused) kohalduvad, kui Sa kasutad Montonio Finance OÜ (Montonio) vahendusteenuseid (Teenus), millega pakutakse Sulle AS-i Inbank Finance (registrikood 16197915; Krediidiandja) poolt osutatavat järelmaksu- ja/või maksa hiljem teenust. Täiendav informatsioon on kättesaadav Montonio veebilehel ja Krediidiandja veebilehel.
  2. Montoniol on mh õigus ühepoolselt igal ajal ilma etteteatamiseta muuta Kasutustingimusi, muuta Teenuse sisu või lõpetada Teenuse osutamine.
 2. Platvormi kasutamine
  1. Montonio vahendab Sulle võimalust taotleda Krediidiandjalt kaupmehe (Kaupmees) poolt müüdava toote või pakutava teenuse (Toode) eest maksmist mitmes osas (maksa hiljem teenus) või taotleda Krediidiandjalt tarbijakrediiti (järelmaksuteenus) Toote eest tasumiseks. Montonio Teenuse osutamisel kasutatav platvorm (Platvorm) suunab Sind Krediidiandja juurde, kus Sul on võimalik esitada vastav taotlus Toote finantseerimiseks (st taotleda Krediiti) ning Krediidiandja-poolse positiivse otsuse korral sõlmida otse Krediidiandjaga leping (Krediidileping).
  2. Montonio ei taga, et Platvormi vahendusel on 24/7 võimalik Krediidiandjalt Krediiti taotleda. Krediidiandja süsteemide töökorrasoleku ja funktsionaalsuste ning nende toimimise eest vastutab Krediidiandja ning Montonio ei vastuta selle eest mistahes ulatuses.
  3. Teenuseid kasutades pead Sa järgima Sulle kuvatavaid juhiseid, täitma kõik nõutud väljad ja esitama küsitud informatsiooni ning tagama edastatava informatsiooni tõesuse, täpsuse ja täielikkuse.
  4. Teenuste kasutamisega kinnitad, et Sa oled tutvunud Kasutustingimustega ning nõustud nendega.
  5. Teenuseid on keelatud kasutada eesmärgiga sõlmida Krediidilepingut kolmanda isiku nimel või eesmärgiga teha ebaseaduslikke toiminguid või tehinguid või mistahes muul viisil kahjustada teiste isikute huve ja/või õiguseid.
  6. Kui Sa peaksid rikkuma Kasutajatingimustes sätestatud kohustusi, on meil õigus piirata või blokeerida Sinu ligipääsu Montonio poolt osutatavatele teenustele.
 3. Krediidiotsuse tegemine ja Krediidilepingu sõlmimine
  1. Montoniol ning Krediidiandjal on õigusaktidest tulenev kohustus koguda, kontrollida ning säilitada isikuandmeid kõikide oma klientide kohta. Seetõttu saame ligipääsu Sinu isikuandmetele. Sinu poolt edastatud isikuandmeid töödeldakse kooskõlas kohalduva õigusega ning tingimustel, mida on kirjeldatud Montonio privaatsuspoliitikas, mis on kättesaadav siit.
  2. Krediidiandja tuvastab muuhulgas Sinu isikusamasuse, hindab Sinu õigust taotleda Krediiti ja muid asjaolusid, hindab Sinu krediidivõimelisust Sinu poolt esitatud taotluse ning andmebaasidest nähtavate andmete põhjal, vajadusel küsib täiendavat informatsiooni ja selgitusi ning teeb kogutud informatsiooni põhjal kas positiivse või negatiivse otsuse (Krediidiotsus), mille Krediidiandja teeb Sulle teatavaks Krediidi taotlemise protsessi lõpus. Krediidiotsuse tegemine on täielikult Krediidiandja pädevuses (Montonio ei ole Krediidiotsuse tegemisse kaasatud) ning Krediidi taotlemine Sinu poolt ei tähenda, et tagatud oleks positiivse Krediidiotsuse tegemine. Sul ei ole õigust nõuda Krediidiandjalt ega Montoniolt positiivse Krediidiotsuse tegemist.
  3. Negatiivse Krediidiotsuse korral suunab Krediidiandja Sind tagasi Kaupmehe e-poodi, kus Sul on võimalik ost sooritada kasutades mõnda muud maksemeetodit. Positiivse Krediidiotsuse korral on tegemist Krediidiandja siduva pakkumisega sõlmida Sinuga Krediidileping Krediidiandja poolt ette nähtud vormis. Krediidilepingu sõlmimiseks tuleb Sul järgida Krediidiandja juhiseid, tutvuda tingimustega ja nendega nõustumise korral sõlmida Krediidiandjaga Krediidileping.
  4. Montonio ei sõlmi Sinuga Krediidilepingut Krediidiandja nimel, ei võta Krediidiandja jaoks siduvaid kohustusi eelnevaga seonduvalt ega saa mistahes viisil ega juhul Krediidilepingu pooleks.
  5. Sa nõustud, et Krediidiandja edastab Krediidilepingu alusel Sulle võimaldatava Krediidi Montonio kaudu Kaupmehele Kaupmehe Toote eest tasumiseks ning Krediiti ei kanta otse Sinu kontole. Krediit loetakse Sulle väljastatuks sel hetkel, kui see on väljastatud Montonio poolt Kaupmehele.
  6. Krediit ei kuulu Montonio pankrotivara hulka ning seda ei ole võimalik täitemenetluses sisse nõuda. Eeltoodud juhtudel säilivad Sul ja Krediidiandjal Krediidiga seonduvad seadusest tulenevad õigused.
  7. Krediidileping ja sellega seotud dokumendid ning muu edastatav informatsioon on koostatud Krediidiandja poolt. Palume Sul nendega põhjalikult tutvuda ja enne Krediidilepingu sõlmimist veenduda, et Krediidilepingu tingimused vastavad Sinu vajadustele ning finantsolukorrale. Sul on alati õigus kontakteeruda Krediidiandjaga, kui Sul on küsimusi Krediidilepingu kohta või kui Sul on otsuse tegemiseks vaja lisainformatsiooni.
 4. Müügilepingu sõlmimine ja täitmine, Krediidilepingu täitmine
  1. Krediidilepingu sõlmimise hetkest loetakse Toote müügileping Sinu ja Kaupmehe vahel sõlmituks, misjärel kohustub Kaupmees Sulle Toote tarnima. Krediidiandja teavitab Montoniot ja Montonio teavitab Kaupmeest Krediidilepingu sõlmimisest ja Toote finantseerimisest Krediidiga koheselt pärast Krediidilepingu sõlmimist.
  2. Palume Sul teha Krediidilepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed alati otse Krediidiandjale. Montonio ega Kaupmees ei kogu mitte ühelgi juhul Krediidilepingu järgseid makseid. Kõik Krediidilepingu täitmisega seonduvad küsimused, pretensioonid, ettepanekud muudatusteks jms kuuluvad lahendamisele vahetult Sinu ja Krediidiandja vahel.
  3. Kaupmehe e-poest tellitud Toote tagastamisega seotud kulud jäävad Sinu kanda, kui Sa ei ole Kaupmehega kokku leppinud teisiti. Kui Sa soovid taganeda Kaupmehega sõlmitud müügilepingust või Sul on pretensioone või küsimusi seoses müügilepinguga, palun võta ühendust otse Kaupmehega.
 5. Tasud
  1. Montonio Teenuste kasutamine on Sulle tasuta. Vahendustasud makstakse Montoniole Krediidiandja poolt.
 6. Vastutuse piiramine
  1. Montonio ei vastuta Sinu poolt tehtavate finantsotsuste ega Kaupmehe ja Sinu vahel sõlmitud müügilepingu kohase täitmise eest (sh Toote ja Toote kvaliteediga seonduva eest).
  2. Montonio ei garanteeri Sulle positiivse Krediidiotsuse tegemist ja Krediidilepingu sõlmimist ning ei vastuta Krediidilepingust tuleneva võimaliku mõju ega kahju eest.
 7. Kaebuste lahendamine
  1. Võta meiega julgelt ühendust, kui Sul on küsimusi meie Teenuse kohta, või kui soovid esitada kaebust. Meiega on võimalik ühendust võtta e-maili teel, suuliselt või kirjalikult. Palun kirjelda kaebuse asjaolusid võimalikult põhjalikult ning edasta kaebusega ka seotud dokumentatsioon. Kontaktandmed: Montonio Finance OÜ Kai 1, Tallinn, Eesti 10111 support@montonio.com
  2. Üritame lahendada kaebused võimalikult kiiresti. Anname teada, kui kaebuse lahendamise protsessis on oodata viivitusi.
  3. Olenemata sellest, kas Sa esitad kaebuse, ning olenemata esitatud kaebuse tulemusest, on Sul õigus võtta ühendust pädeva järelevalveasutusega enda õiguste kaitseks või pöörduda enda elukohajärgsesse kohtusse.

Vaidluste lahendamise organite kontaktandmed

AsutusVeebilehtE-mailAadress
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametwww.ttja.eeinfo@ttja.eeSõle 23a, Tallinn, Eesti

Kohtu kontaktandmed

AsutusVeebilehtE-mailAadress
Harju Maakohuswww.kohus.eeHarjumk.info@kohus.eeLubja 4, Tallinn, Eesti

Järelvalveasutuse kontaktandmed

AsutusVeebilehtE-mailAadress
Finantsinspektsioonwww.fi.eeinfo@fi.eeSakala 4, Tallinn, Eesti